خطای httpd error Invalid command ‘php_admin_flag’

httpd error Invalid command php_admin_flag گاهی سرویس httpd درحالت stop  قرار می گیرد و start  نمیشود و هنگام start  و یا build دوباره apache  با این خطا مواجه شوید. در مسیر: 1 cd /usr/local/directadmin/custombuild دو دستور زیر را اجرا نمایید: 1 2 ./build all d ./build rewrite_confs گاهی نیز لازم است خط فایلی که دارای خطا…

مشاهده ادامه

مشکل در ارسال ایمیل در Directadmin

Problem To Send Email گاهی اقدام به ارسال ایمیل می نمایید و ایمیل ارسال می شود اما ایمیل به مقصد نمی رسد و برگشت هم نمی خورد. در صورتی که با این مشکل واجه هستید وارد مسیر زیر شوید: 1 /usr/local/directadmin/scripts/ سپس دستورهای زیر را اجرا نمایید: 1 sh set_permissions.sh set_user_home USER بجای USER  باید…

مشاهده ادامه

مشکل در build کردن PHP

Error when build PHP اکثر خطاها در زمان build php  با استفاده از دستورات زیر برطرف می شود: ابتدا وارد مسیر زیر شوید : 1 /usr/local/directadmin/cutombuild و سپس دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 yum groupinstall ‘Development Tools’ yum update ./build update ./build rewrite_confs  

مشاهده ادامه

خطای httpd dead but subsys locked

httpd dead but subsys locked هنگامی که با این خطا مواجه می شوید دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 ipcs -s | grep apache | perl -e ‘while (<STDIN>) { @a=split(/\s+/); print `ipcrm sem $a[1]`}’ cd /var/lock/subsys rm -rf httpd service httpd restart  

مشاهده ادامه