رفع خطای mysqladmin flush-hosts

چنانچه در سرور Linux، با خطای زیر مواجه شدید:   Host ‘hostname’ is blocked because of many connection errors; unblock with ‘mysqladmin flush-hosts’ جهت رفع آن باید مقدار تنظیم شده برای «max_connect_errors» را در فایل «my.cnf» بررسی نمایید، برای این منظور مراحل زیر را طی نمایید: با دستور زیر وارد فایل «my.cnf» را باز کنید:…

مشاهده ادامه

رفع خطا XsltProcessor در نصب مووبل تایپ

برای رفع این خطا گام های زیر را میپیماییم : 1 – در سرور های Debian این دستور را وارد کنید. aptitude install libxslt1.1 libxslt1-dev libgcrypt11-dev libxml2 libxml2-dev در سرور های centos این دستور را وارد کنید : yum install libxml2-devel libxslt-devel libgcrypt-devel 2 – به مسیر زیر بروید : cd /usr/local/directadmin/custombuild 3 – فایل…

مشاهده ادامه

رفع مشکل Content Encoding Error

در صورت فعال بودن gzip و deflate باید فعال بودن zlib.output_compression بررسی شود. باید گزینه zlib.output_compression در فایل php.ini فعال باشد. zlib.output_compression = On پس از اعمال تغییرات در فایل php.ini باید سرویس apache ری استارت شود. service httpd restart  

مشاهده ادامه

دستورات مفید Exim

اگرصفی پربار دارید و نیاز دارید که آن‌را خالی کنید یا متوجه شوید که پیام ها انباشته شده‌اند می‌توانید از مجموعه دستورات زیر جهت مدیریت Exim استفاده نمایید: exim -M id: پیغام را با استفاده ازid ارسال می کند. exim –qf: کل صف را مجددا پردازش می کند. exim –qff: همانند qf عمل می کند.ولی پیغام های ثابت را…

مشاهده ادامه

دریافت اطلاعات RAM

سرور من چه مقدار RAM دارد؟ چه نوع RAM در سرور من نصب شده و پشتیبانی میشود؟ حداکثر RAM پشتیبانی شده در سرور من چه میزان است؟ برای اطلاع از میزان RAM کنونی سرور: free -m و یا dmidecode –type 17 |grep Size با استفاده از دستور زیر در SSH میتوانید به اطلاعات کامل در…

مشاهده ادامه

خطای mysqldump: Got error: 29: File ‘./databasename/tablename.MYD’ not found (Errcode: 24) when using LOCK TABLES

ممکن است در زمان  restore   کردن و  backup گیری از بانک اطلاعاتی یا کار با بانک Mysql با پیغام خطای mysqldump: Got error: 29: File ‘./databasename/tablename.MYD’ not found (Errcode: 24) when using LOCK TABLES مواجه شوید. در این زمان باید از آدرس /etc/my.cnf مقدار متغییر زیر را در فایل my.cnf تنظیم کنید. nano /etc/my.cnf…

مشاهده ادامه