تنظیم Netscape mail 7.x

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Netscape mail 7.x را باز نمایید . 2- از منوی Edit گزینه Mail &Newsgroup Account Settings را انتخاب نمایید . 3- گزینه Add Account را انتخاب کنید و سپس Ok نمایید . 4- گزینه…

مشاهده ادامه

تنظیم Netscape mail 6.2

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Netscape mail 6.2 را باز نمایید . 2- از منوی Edit گزینه Mail & News Groups Account settings را انتخاب نمایید . 3- New Account را انتخاب نمایید . 4- گزینه ISP or email…

مشاهده ادامه

تنظیم Netscape mail 4.x

تنظیم Netscape mail 4.x برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Netscape mail 4.5, 4.6, or 4.7 را باز نمایید . 2- از منوی Edit گزینه Preferences را انتخاب نمایید .…

مشاهده ادامه

تنظیم Mozilla 1.7

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Mozilla mail 1.7 را باز نمایید. 2- از منوی Edit گزینه Mail& Newsgroups Account settings را انتخاب نمایید و سپس Add Account را کلیک کنید. 3-گزینه Email Account را انتخاب نمایید و سپس گزینه…

مشاهده ادامه

تنظیم Eudora5.1

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Eudora را باز نمایید . 2- از منوی Tools گزینه optionsرا انتخاب نمایید . 3- از لیست Category گزینه Getting started را انتخاب نمایید . در قسمت Real name نام کامل خود را وارد…

مشاهده ادامه

تنظیم entourage 2004

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Entourage 2004 را باز نمایید . 2- از منوی Tools گزینه Accounts را کلیک نمایید . 3- گزینه New را کلیک نمایید . اگر Account Setup Assistant را دریافت نموده اید Configure account manually…

مشاهده ادامه