رفع خطای mysqladmin flush-hosts

چنانچه در سرور Linux، با خطای زیر مواجه شدید:   Host ‘hostname’ is blocked because of many connection errors; unblock with ‘mysqladmin flush-hosts’ جهت رفع آن باید مقدار تنظیم شده برای «max_connect_errors» را در فایل «my.cnf» بررسی نمایید، برای این منظور مراحل زیر را طی نمایید: با دستور زیر وارد فایل «my.cnf» را باز کنید:…

مشاهده ادامه

رفع خطای Invalid command ‘php_admin_flag’,module not included in the server configuration

اگر هنگام start Apache خطای زیر را دریافت کردید: Invalid command ‘php_admin_flag’, perhaps misspelled or defined by a module not included iInvalid command ‘php_admin_flag’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration the server configuration شما یک config اشتباه در تنظیمات فایل PHP به نام options.conf قرار دادید. برای حل…

مشاهده ادامه

رفع خطای Could not determine the server’s fully qualified domain name در زمان restart کردن سرویس httpd

در صورتی که در زمان restart کردن سرویس httpd در ssh با خطای زیر مواجه شدید : Starting httpd: httpd: Could not determine the server’s fully qualifieddomainname, using 127.0.0.1 for ServerName برای رفع خطا فایل زیر را ویرایش کنید(فایل تنظیمات apache)  : nano /etc/httpd/conf/httpd.conf سپس به انتهای آن عبارت زیر را اضافه کنید : #…

مشاهده ادامه

خطا در هنگام start کردن سرویس Httpd

در صورتی که هنگام start شدن سرویس httpd با خطای زیر مواجه شدید: Starting httpd: [Thu Jun 18 22:48:59 2009] [warn] module php5_module is already loaded, skipping [Thu Jun 18 22:51:11 2009] [error] (EAI 3)Temporary failure in name resolution: Could not resolve host name shared — ignoring! [Thu Jun 18 22:53:24 2009] [error] (EAI 3)Temporary…

مشاهده ادامه