خطای در هنگام build سرویس exim

make[1]: Entering directory `/usr/local/directadmin/custombuild/exim-x.xx/build-Linux-x86_64′ در صورتی که هنگام نصب exim با این خطا مواجه می شوید. دستور زیر اجرا نمایید 1 yum install db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed  

مشاهده ادامه

مشاهده درخواست های ارسالی به Apache

rack which site is using the apache processes and causing load برای مشاهده بیشترین استفاده کننده IP  از Apache می توایند از دستور زیر استفاده نمایید: 1 awk ‘{print $1}’ /var/log/httpd/access_log | sort | uniq -c | sort -rnk1 | head -n 10 برای مشاهده online درخواست ها فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 nano…

مشاهده ادامه

رفع خطای Unable to read /etc/virtual

Completely Rebuild  /etc/virtual در صورتی که با خطاهای زیر مواجه می شوید. 1 2 3 Unable to read /etc/virtual/    Unable to get Lock on file open error for /etc/virtual/passwd.lock: No such file or directory /etc/virtual/: No such file or directory باید virtual خود را rebuild نمایید. ابتدا backup از اطلاعات قبلی بگیرید. 1 cp -R…

مشاهده ادامه

استفاده از UTF-8 در Directadmin

use the UTF-8 encoding in Directadmin برای اینکار وارد مسیر زیر شوید: 1 cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced با توجه به Skin مربوط به Directadmin موارد زیر را انجام دهید. برای Skin پیش فرض enhanced 1 2 3  cp -p lang/en/lf_standard.html lang/en/my_lf_standard.html perl -pi -e ‘s/iso-8859-1/UTF-8/’ lang/en/my_lf_standard.html echo “LF_STANDARD=my_lf_standard.html” >> files_custom.conf  

مشاهده ادامه

repair دیتابیس از طریق ssh

repair database ssh برای اینکار ابتدا رمز da_admin را پیدا کنید. 1 cat /usr/local/directadmin/conf/mysql,conf سپس از دستور زیر استفاده نمایید. 1 mysqlcheck -u da_admin -p –auto-repair –all-database در صورتی که می خواهید در Cron دیتابیس خود را بصورت مداوم repair کنید می توانید از دستورات زیر استفاده نمایید. 1 mysqlcheck -uda_admin -p`grep “^passwd=” /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf |…

مشاهده ادامه