خطای Roundcube connection to storage server failed

Roundcube connection to storage server failed برای بررسی این مشکل ابتدا بررسی نمایید فضای ایمیل یا هاست شما پر نشده باشد. در صورت عدم رفع مشکل دستورات زیر را دنبال نمایید: 1 2 3 4 5 6 7 cd /home /etc/init.d/dovecot stop rm -f */imap/*/*/Maildir/dovecot* rm -f */imap/*/*/Maildir/.*/dovecot* rm -f */Maildir/dovecot* rm -f */Maildir/.*/dovecot* /etc/init.d/dovecot…

مشاهده ادامه

نصب mod_security در Directadmin

install mod_security in directadmin این آموزش مخصوص Apache 2.X می باشد. دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cd /usr/local/src mkdir modsecurity2 cd modsecurity2 wget http://www.serverbuddies.com/files/modsecurity-apache_2.5.9.tar.gz perl -pi -e ’s/ServerTokens Major/ServerTokens Full/’ /etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf perl -pi -e ’s/ServerSignature Off/ServerSignature On/’ /etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf perl -pi -e ’s/ServerSignature…

مشاهده ادامه

ReAdd کردن DNS ها در Directadmin

How to re-add all zone entries into the named.conf گاهی اوقات تمام تنظیماتDNS  در دامنه و سرور بدرستی انجام شده اما در بررسی صحت عملکرد آن در سایت intodns.com  شاهد وجود مشکل در NS  ها هستیم. برای رفع این مشکل DNS  ها را مجددا در سرور Add  می نماییم. برای این کار ابتدا وارد SSH…

مشاهده ادامه

مشکل در سرویس named

Named is running, but it’s not responding to requests گاهی سرویس named  فعال می باشد اما درخواست های ارسالی به سرور پاسخ دریافت نمی کنند. برای بررسی این مشکل ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید: 1 netstat -lnp | grep named در خروجی باید تمام IP  های سرور را مشاهده نمایید که به پروت 53…

مشاهده ادامه

محدود کردن سرویس FTP بروی IP در Directadmin

Restrict access to proftpd based on IP or reverse lookup value برای محدود کردن Ftp  در سرور برویIP  و یاDNS  باید فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 nano /etc/proftpd.conf و خط زیر را بصورت دلخواه ویرایش نمایید: برای IP  : 1 2 3 4 5 <Limit LOGIN> Order allow,deny Allow from 1.2.3.4, 5.6.7.8 Deny from…

مشاهده ادامه

خطای usrliblibexpat.so could not read symbols File in wrong format

usrliblibexpat.so could not read symbols File in wrong format در فایل config  مربوط به  apacheسرور در مسیر : 1 /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.apache یا در صورت استفاده از suphp  : 1 /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp/configure.suphp خط زیر را اضافه نمایید: 1 “–with-expat=builtin” \ سپس دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 ./build clean ./build apache service httpd restart ./build…

مشاهده ادامه