نصب php-imap در Directadmin

install php-imap به سرور SSH نمایید: ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید: 1 yum install libc-client libc-client-devel krb5-devel krb-libs libc-client.i686 libc-client-devel.i686   سپس فایل زیر را ویرایش نمایید: nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php5 خطوط زیر را در انتهای فایل اضافه نمایید: 1 –with-imap \ 1 –with-imap-ssl در صورتی که از suphp استفاده می نمایید باید در مسیر زیر…

مشاهده ادامه

Backup گیری در Directadmin

Backup Admin) — reseller) در صورتی که شما مدیر سرور و یا دارای ریسلری هستید از گزینه Admin Backup یا Manage user Backups استفاده نمایید. bck1 Backup گیری در Directadmin bck2 300×112 Backup گیری در Directadmin در قسمت Create Backup Step 1: Who : به این معنی که از کدام اکانت ها میخواهید بک آپ…

مشاهده ادامه

مشکل Error connecting to MySQL در Directadmin

Error connecting to MySQL در صورتی که با خطای زیر مواجه می شوید:     1 Error connecting to MySQL: Access denied for user: ‘da_admin@localhost’ (Using password: YES)       دستورات زیر را اجرا نمایید:   1 /etc/init.d/mysqld stop     1 mysqld_safe –skip-grant-tables     1 mysql -uroot -p   پسوورد root  را…

مشاهده ادامه

محدودیت ارسال ایمیل برای هر اکانت

limit the number of emails sent by each user برای این کار دستور زیر را اجرا می نماییم: 1 echo 300 > /etc/virtual/limit_username     بجای username  نام کاربری اکانت مورد نظر و بجای مقدار 300 تعداد دلخواه تعداد ایمیل مجاز ارسال روزانه را وارد می نماییم. سپس دستورات زیر را اجرا می نماییم: 1…

مشاهده ادامه

Redirect کردن در Directadmin

Redirect in Direcadmin کد زیر را در .htaccess قرار دهید: فرض در این کد براین است که یک دامنه park شده را بروی یک subdomian با این کد Redirect کرد. 1 2 3 4 RewriteEngine on RewriteBase / RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?parkdomain\.com$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://maindomain/subdomain [L] همچنین برای redirect کردن یک صفحه به صفحه دیگر…

مشاهده ادامه

خطای Proftpd dead but subsys locked

Proftpd dead but subsys locked در صورتی که با خطایProftpd dead but subsys locked مواجه می شوید ابتدا دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 /etc/init.d/proftpd stop 1 /etc/init.d/xinetd stop 1 rm -f /var/lock/subsys/proftpd     1 /etc/init.d/proftpd start 1 /etc/init.d/xinetd start   در صورتی که با دستورات بالا مشکل سرویس FTP  برطرف نگردید وارد مسیر…

مشاهده ادامه