خطای ERROR TCP bind() error Address already in use

ERROR TCP bind() error Address already in use برای رفع این مشکل فایل clamd.conf را ویرایش نمایید. 1 nano /etc/clamd.conf عبارت 1 LocalSocket /tmp/clamd.socket را بصورت زیر تغییر دهید: 1 LocalSocket /var/run/clamav/clamd.sock و در نهایت: 1 /etc/rc.d/init.d/clamd start  

مشاهده ادامه

مشکل در دریافت ایمیل در Directadmin

Directadmin Email not recive in Directadmin گاهی اقدام به ارسال ایمیل برای شما شده  اما ایمیل به inbox  شما نمی رسد و ایمیل ارسالی در مبدا برگشت نمی خورد.  برای رفع مشکل عدم دریافت ایمیل وارد مسیر زیر شوید: 1 /usr/local/directadmin/custombuild و دستورات زیر را وارد نمایید: 1 2 3 ./build dovecot ./build todovecot ./build…

مشاهده ادامه

خطای Content Encoding Error

Content Encoding Error در صورتی که با خطای زیر مواجه  می شوید: 1 Content Encoding Error باید فایل php.ini  خود را ویرایش نمایید و zlib.output_compression را on  نمایید: 1 zlib.output_compression = On در پایان apache  را restart  نمایید: 1 service httpd restart  

مشاهده ادامه

DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED

DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED برای رفع مشکل DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED! ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید: 1 cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf این دستور پسوورد da_admin  را در اختیار شما قرار می دهد. سپس با استفاده از دستور زیر و مشخصات داده شده به mysql  وارد شوید. 1 mysql –u da_admin –p در mysql  دستورات زیر را…

مشاهده ادامه

نصب clamd در Directadmin

install calmd in Directadmin ابتدا باید EPEL را نصب نماییم برای CentOS 6 64-bit از طریق دستور زیر نصب می شود: 1 rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm پس از اتمام فایل زیر ایجاد می شود: 1 /etc/yum.repos.d/epel.repo سپس دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 yum install clamav clamd /etc/init.d/clamd on chkconfig clamd on /etc/init.d/clamd…

مشاهده ادامه