مشکل در دریافت ایمیل در Directadmin

Directadmin Email not recive in Directadmin گاهی اقدام به ارسال ایمیل برای شما شده  اما ایمیل به inbox  شما نمی رسد و ایمیل ارسالی در مبدا برگشت نمی خورد.  برای رفع مشکل عدم دریافت ایمیل وارد مسیر زیر شوید: 1 /usr/local/directadmin/custombuild و دستورات زیر را وارد نمایید: 1 2 3 ./build dovecot ./build todovecot ./build…

مشاهده ادامه

خطای Content Encoding Error

Content Encoding Error در صورتی که با خطای زیر مواجه  می شوید: 1 Content Encoding Error باید فایل php.ini  خود را ویرایش نمایید و zlib.output_compression را on  نمایید: 1 zlib.output_compression = On در پایان apache  را restart  نمایید: 1 service httpd restart  

مشاهده ادامه

DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED

DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED برای رفع مشکل DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED! ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید: 1 cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf این دستور پسوورد da_admin  را در اختیار شما قرار می دهد. سپس با استفاده از دستور زیر و مشخصات داده شده به mysql  وارد شوید. 1 mysql –u da_admin –p در mysql  دستورات زیر را…

مشاهده ادامه

نصب clamd در Directadmin

install calmd in Directadmin ابتدا باید EPEL را نصب نماییم برای CentOS 6 64-bit از طریق دستور زیر نصب می شود: 1 rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm پس از اتمام فایل زیر ایجاد می شود: 1 /etc/yum.repos.d/epel.repo سپس دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 yum install clamav clamd /etc/init.d/clamd on chkconfig clamd on /etc/init.d/clamd…

مشاهده ادامه

خطا هنگام تغییر پسورد در Roundcube

The RoundCube password plugin shows a blank page when I try to change the password هنگام تغییر رمز در roundcube  با صفحه سفید و یا خطای internal server error 500  مواجه میشوید.برای رفع این مشکل کافی است فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 nano /var/www/html/roundcube/plugins/password/config.inc.php در صورتی که مقدار ssl در فایل directadmin.conf برابر 0…

مشاهده ادامه