رفع خطای rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused

در صورتی که با خطای فوق مواجه می شوید و سرویس named شما بدرستی فعالیت نمی کند. باید فایل زیر را باز کنید: 1 /etc/rndc.key محتویات این فایل را در جایی copy نمایید. عبارت مشابه زیر خواهد بود: 1 key “rndckey” {         algorithm hmac-md5;         secret “kmjC+LQrOqdwJ2F+Q6iPdQ==”; }; سپس فایل زیر را ویرایش نمایید. 1 nano…

مشاهده ادامه

بازگردانی دیتابیس دارای Function و Procedur

restore database with functions برای این کار باید از دستور زیر در هنگام backup گیری استفاده نمایید: 1 mysqldump -u da_admin -p DBNAME –routines  > DBBackup.sql این backup شامل تمام routine ها می باشد و قابل بازیابی بدون ایجاد مشکل در Function ها است. مسیر اطلاعات da_admin : 1 cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf  

مشاهده ادامه

خطای در هنگام build سرویس exim

make[1]: Entering directory `/usr/local/directadmin/custombuild/exim-x.xx/build-Linux-x86_64′ در صورتی که هنگام نصب exim با این خطا مواجه می شوید. دستور زیر اجرا نمایید 1 yum install db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed  

مشاهده ادامه

مشاهده درخواست های ارسالی به Apache

rack which site is using the apache processes and causing load برای مشاهده بیشترین استفاده کننده IP  از Apache می توایند از دستور زیر استفاده نمایید: 1 awk ‘{print $1}’ /var/log/httpd/access_log | sort | uniq -c | sort -rnk1 | head -n 10 برای مشاهده online درخواست ها فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 nano…

مشاهده ادامه

رفع خطای Unable to read /etc/virtual

Completely Rebuild  /etc/virtual در صورتی که با خطاهای زیر مواجه می شوید. 1 2 3 Unable to read /etc/virtual/    Unable to get Lock on file open error for /etc/virtual/passwd.lock: No such file or directory /etc/virtual/: No such file or directory باید virtual خود را rebuild نمایید. ابتدا backup از اطلاعات قبلی بگیرید. 1 cp -R…

مشاهده ادامه