تنظیم thunderbird 3.0

تنظیم Thunderbird3.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1-Thunderbird را باز کنید . 2- از منوی File بر روی قسمت new کلیک کرده و سپس بخش Message را انتخاب کنید. ویا…

مشاهده ادامه

تنظیم Thunderbird 2.0

تنظیم Thunderbird2.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Thunderbird را باز کنید . 2- منوی Tools را کلیک کنید و گزینه Account settings را انتخاب کنید . 3- گزینه Add…

مشاهده ادامه

تنظیم Thunderbird 0.x

تنظیم Thunderbird برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Thunderbird را انتخاب نمایید واز منوی Tools گزینه Account settingsرا باز کنید. 2- Email account را انتخاب کرده وگزینه Next را کلیک…

مشاهده ادامه

تنظیم The bat

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1-the bat را باز نمایید. 2- از تب Account گزینه New را انتخاب نمایید . 3- نام فولدری را که آدرس Email شما در آن ذخیره شده است را واردنمایید و گزینه Next را کلیک…

مشاهده ادامه

تنظیم Outlook Express

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Outlook Express خود را باز کنید. 2- منوی Tools را باز نموده و گزینه Accounts را انتخاب کنید . 3- بر روی دکمه Add و سپس گزینه Mail کلیک کنید . 4- نام خود…

مشاهده ادامه

تنظیم Outlook 2007

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Outlook2007 خود را باز کنید . 2- از منوی Tools گزینه Account Settings را انتخاب کنید . 3- در تب Email گزینه New را انتخاب کنید . 4- اگر می خواهید از Email Service…

مشاهده ادامه