نصب XML-php در Directadmin

Install Dom-XML in Directadmin برای نصب  XML و  XSL روی سرور بصورت زیر عمل کنید: 1 yum install libxml2-devel libxslt-devel libgcrypt-devel وارد مسیر زیر شوید: 1 nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php5 در صورتی که از SuPHP استفاده می نمایید وارد مسیر زیر شوید: 1 nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp/configure.php5 و خطوط زیر را به انتهای فایل اضافه نمایید: 1 2 3 4 –with-dom=/usr/lib/local…

مشاهده ادامه

تغییر IP سرور در Dierctadmin

How to change your server IP address برای تغییر یکباره تمام IP های سرور مانند رکوردهای DNS دامنه ها وارد مسیر زیر شوید: 1 cd /usr/local/directadmin/scripts و دستور زیر را اجرا نمایید: 1 ./ipswap.sh 1.2.3.4 4.3.2.1 بجای 1.2.3.4 باید IP قدیمی و بجای 4.3.2.1 باید IP جدید را وارد نمایید.

مشاهده ادامه

خطای Can’t connect to local MySQL server through socket

Can’t connect to local MySQL server through socket برای رفع این خطا ابتدا دستورات زیر را در ssh  وارد نمایید: 1 2 3 kill -9 mysqld killall mysqld /etc/init.d/mysqld start در صورت عدم رفع مشکل ابتدا از تمام دیتابیس ها backup  تهیه نمایید و سپس دستورات زیر را اجرا نمایید. توجه نمایید در صورت عدم…

مشاهده ادامه

تغییر پرمیژن توسط bash

Change owner with bash برای تغییر owner  تمام فایل های public_html  به owner  اکانت مورد نظر از bash  زیر استفاده می شود: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #!/bin/bash IFS=”$” cd /home ls /usr/local/directadmin/data/users/ | grep -v “root\|nobody\|mysql” | while read CUSER; do CPATH=$(grep “${CUSER}:x:” /etc/passwd | grep -v ‘:0:0:’ | head…

مشاهده ادامه

رفع خطای Your IP is blacklisted

Your IP is blacklisted در صورتی که هنگام ورود به directadmin  با پیغام Your IP is blacklisted  مواجه شدید، فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 /usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist و IP  خود را حذف نمایید. در صورتی که نمی خواهید IP  شما هیچ گاه در blacklist قرار گیرد IP  خود را در فایل زیر قرار دهید: 1 /usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist…

مشاهده ادامه

تعداد کانکشن های هر IP در SSH

Connection per IP در هنگام حملات به سرور شما می توانید از دستور زیر در SSH سرور خود برای نمایش تعداد  Connection هایی که هر IP به خود اختصاصی داده است استفاده کنید . 1 netstat -anp |grep ‘tcp\|udp’ | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n…

مشاهده ادامه