خطای Cannot load usrlibapachemod_suphp.so

Cannot load usrlibapachemod_suphp.so در صورت مواجه با این مشکل دستورات زیر را استفاده نمایید: Ignoring deprecated use of DefaultType in line 59 of /etc/httpd/conf/httpd.conf 1 2 3 4 5 6 7 cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set custombuild 1.2 ./build set apache_ver 2.4 ./build update ./build clean ./build apache d ./build suphp d  

مشاهده ادامه

مشکل timeout در file manager در Directadmin

folder disk usage in filemanager در صورتی که تعداد فایل های شما در filemanager  بسیار زیاد باشد در هنگام باز کردن filemanager و پوشه های درون آن با خطای timeout مواجه می شوید. برای رفع این مشکل در مسیر زیر : 1 nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf باید خط زیر را اضافه نمایید: 1 filemanager_du=0 و سرویس directadmin…

مشاهده ادامه

غیرفعال کردن دریافت پیغام های brute force

Disable Brute Force Notifications in Directadmin برای غیرفعال کردن دریافت پیغام های brute force در قسمت notification messages کنترل پنل direcadmin  می توانید فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf و خط زیر را اضافه نمایید: 1 hide_brute_force_notifications=1 در پایان سرویس directadmin  را restart نمایید: 1 service directadmin restart  

مشاهده ادامه

تغییر آدرس phpmyadmin در directadmin

change phpmyadmin address ابتدا مسیر زیر را ویرایش نمایید: 1 nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf در محتوای نمایش داده شده خط مربوط به phpmyadmin  را به نام دلخواه تغییر دهید: 1 2 Alias /phpMyAdmin /var/www/html/phpMyAdmin/ Alias /phpmyadmin /var/www/html/phpMyAdmin/ تغییرات را ذخیره نمایید و سرویس httpd  را restart  نمایید. 1 service httpd restart  

مشاهده ادامه

رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’

Invalid command ‘suPHP_Engine’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration در صورتی که هنگام start سرویس Apache با این خطا مواجه می شوید: به مسیر زیر بروید: 1  cd /usr/local/directadmin/custombuild و دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 5 ./build update ./build clean ./build php n ./build…

مشاهده ادامه

مدیریت Service Monitor در Directadmin

Service Monitor in directadmin برای مشاهده وضعیت سرویس های سرور از داخل دایرکت ادمین می توانید از گزینه Service Monitor استفاده نمایید. برای تغییر در مشاهده و یا عدم مشاهده هر یک از سرویس ها باید فایل زیر را ویرایش نمایید. 1 /usr/local/directadmin/data/admin/services.status و وضعیت آن را بروی OFF تنیم نمایید.

مشاهده ادامه