مشکل در build کردن PHP

Error when build PHP اکثر خطاها در زمان build php  با استفاده از دستورات زیر برطرف می شود: ابتدا وارد مسیر زیر شوید : 1 /usr/local/directadmin/cutombuild و سپس دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 yum groupinstall ‘Development Tools’ yum update ./build update ./build rewrite_confs  

مشاهده ادامه

خطای httpd dead but subsys locked

httpd dead but subsys locked هنگامی که با این خطا مواجه می شوید دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 ipcs -s | grep apache | perl -e ‘while (<STDIN>) { @a=split(/\s+/); print `ipcrm sem $a[1]`}’ cd /var/lock/subsys rm -rf httpd service httpd restart  

مشاهده ادامه

Statistic Problem در Directadmin

Statistic not work Directadmin در صورتی هنگام مشاهده آمار Statistic  در Directadmin  خطای زیر را مشاهده می نمایید: 1 File does not exist 1 You must wait for the stats to be computed. This will only happen *after* logs exist دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 5 wget -O /usr/bin/webalizer http://files.directadmin.com/services/es_6.0_64/webalizer chmod…

مشاهده ادامه

تغییر IP ارسال ایمیل سرور

برای تغییر پرمیژن تمام فایل ها از دستور زیر استفاده کنید: Force exim to send email from a particular IP در صورتی که سرور شما دارای چند IP  میباشد می توانید از IP  دیگری بجز IP  اصلی برای ارسال ایمیل استفاده نمایید. این تغییر بیشتر در زمانی مفید خواهد بود که IP  ارسال ایمیل سرور…

مشاهده ادامه

خطای ERROR TCP bind() error Address already in use

ERROR TCP bind() error Address already in use برای رفع این مشکل فایل clamd.conf را ویرایش نمایید. 1 nano /etc/clamd.conf عبارت 1 LocalSocket /tmp/clamd.socket را بصورت زیر تغییر دهید: 1 LocalSocket /var/run/clamav/clamd.sock و در نهایت: 1 /etc/rc.d/init.d/clamd start  

مشاهده ادامه