لیست پارتیشن ها

برای دیدن لیست تمام پارتیشن ها از دستورات زیر میتوان استفاده نمود. awk ‘/d.[0-9]/{print $4}’ /proc/partitions fdisk -l |grep -e ‘^/’ |awk ‘{print $1}’|sed -e “s|/dev/||g”

مشاهده ادامه

فعال سازی soap

برای فعال سازی soap وارد آدرس زیر شوید. /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp سپس فایل configure.php5 زیر را ویرایش کنید. nano configure.php5 سپس عبارت –enable-soap را به فایل اضافه نمایید و آن را ذخیره نمایید. توجه داشته باشید در انتهای تمام خطوط بجز خط آخر باید باید از کارکتر \ استفاده شود سپس وارد مسیرزیر شوید : /usr/local/directadmin/custombuild و…

مشاهده ادامه

فعال سازی GD در PHP

چطور GD را در PHP فعال کنم؟ فعالسازی GD نصب GD در PHP فعالسازیPHP-GD برای فعالسازی GD در سیستمهای مبتنی بر Redhat مانند RHLE و Centos بصورت زیر عمل نمایید: برای سیستمهای 32bit yum install php-gd برای سیستمهای 64bit yum install php-gd.x86_64 و سپس: service httpd restart

مشاهده ادامه

فعال سازی Freetype در PHP

چطور GD را در PHP فعال کنم؟ فعالسازی GD نصب GD در PHP فعالسازیPHP-GD برای فعالسازی GD در سیستمهای مبتنی بر Redhat مانند RHLE و Centos بصورت زیر عمل نمایید: yum install freetype-devel و سپس: service httpd restart

مشاهده ادامه

Resrart کردن خودکار Apache

1- باید از طریق root و از SSH وارد سرور شویم 3-برای ویرایش فایل زمان بند باید از دستور “crontab -e” استفاده نماییم. 4-به انتهای خط رفته و دستور زیر را اضافه کنید: 0 15 * * * /etc/init.d/httpd restart >/dell/null 2>&1 5-تغییرات با زدن کلیدهای ترکیبی Ctrl+O ذخیره کنید. 6-عبارت زیر را برای ری…

مشاهده ادامه