خطای usrliblibexpat.so could not read symbols File in wrong format

usrliblibexpat.so could not read symbols File in wrong format در فایل config  مربوط به  apacheسرور در مسیر : 1 /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.apache یا در صورت استفاده از suphp  : 1 /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp/configure.suphp خط زیر را اضافه نمایید: 1 “–with-expat=builtin” \ سپس دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 ./build clean ./build apache service httpd restart ./build…

مشاهده ادامه

خطای Got a packet bigger than max_allowed_packet bytes

Got a packet bigger than ‘max_allowed_packet’ bytes در صورتی در هنگام بازگردانی دیتابیس با خطای بالا مواجه شدید فایل my.cnf را ویرایش نمایید. 1 nano /etc/my.cnf و مقدار زیر را در آن قرار دهید. 1 max_allowed_packet=3000M توجه داشته باشید در ابتدای فایل باید عبارت زیر وجود داشته باشد. 1 [mysqld] در غیر این صورت آن…

مشاهده ادامه

فعال سازی HotLink Protection در Directadmin

hotlink protection in DirectAdmin برای این کار باید کد زیر را در .htaacess قرار دهید. 1 2 3 4 RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?yourdomain.com [NC] RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif|bmp)$ www.yourdmain.com/YOUR-ADDRESS [NC,R,L] این کد برای فرمت های jpg|jpeg|png|gif|bmp تعریف شده است. توجه نمایید به جای yourdomain.com نام دامنه خود و به جای www.yourdmain.com/YOUR-ADDRESS باید آدرس…

مشاهده ادامه

خطای Message size exceeds maximum permitted

Message size exceeds maximum permitted  در صورتی که ایمیل شما برگشت می خورد و با پیغام بالا مواجه می شوید به این معنا می باشد حجم ایمیل ارسالی توسط شما از حجم تعریف شده در سرویس exim سرور مقصد بیشتر می باشد. این مقدار به طور پیش فرض در exim برابر 20Mb تنظیم شده است.…

مشاهده ادامه

پارتیشن های بیشتر برای Home در Directadmin

Quotas on a 2nd /home partition در مسیر: 1 /etc/fstab مشابه مسیر / مقادیر usrquota,grpquota را برای /home2 تنظیم می نماییم. و سپس دستور زیر را اجرا می نماییم: 1 2 /usr/sbin/repquota /home2 /sbin/quotaoff -a; /sbin/quotacheck -avugm; /sbin/quotaon -a; سپس به مسیر زیر بروید: 1 /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf خط زیر را اضافه نمایید: 1 2 ext_quota_partitions=/home2 count_email_usage=2…

مشاهده ادامه

جلوگیری از ارسال spam در exim

Turn On Authentication From Localhost برای فعال کردن ارسال ایمیل تنها از ایمیل های تعریف شده در سرور فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 nano /etc/exim.conf و خط زیر را از حالت comment خارج نمایید. 1 “require verify = sender” در این حالت exim پیش از ارسال ایمیل بررسی می نماید فرستنده ایمیل دارای ایمیل واقعی…

مشاهده ادامه