تنظیم Outlook Express

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Outlook Express خود را باز کنید. 2- منوی Tools را باز نموده و گزینه Accounts را انتخاب کنید . 3- بر روی دکمه Add و سپس گزینه Mail کلیک کنید . 4- نام خود…

مشاهده ادامه

تنظیم Outlook 2007

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Outlook2007 خود را باز کنید . 2- از منوی Tools گزینه Account Settings را انتخاب کنید . 3- در تب Email گزینه New را انتخاب کنید . 4- اگر می خواهید از Email Service…

مشاهده ادامه

تنظیم Outlook 2003

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Outlook را باز کنید . 2- منوی Tools را باز کنید گزینه Email account را انتخاب کنید . 3- َAdd email account را کلیک کنید و سپس گزینه Next را بزنید . 4- pop3…

مشاهده ادامه

تنظیم Outlook 2002

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- out look را باز کنید . 2- منوی Tools را کلیک کنید و سپس گزینه Accounts را انتخاب کنید . 3- گزینه Add و سپس گزینه Mail را کلیک کنید . 4- نام خود…

مشاهده ادامه

تنظیم Netscape mail 7.x

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Netscape mail 7.x را باز نمایید . 2- از منوی Edit گزینه Mail &Newsgroup Account Settings را انتخاب نمایید . 3- گزینه Add Account را انتخاب کنید و سپس Ok نمایید . 4- گزینه…

مشاهده ادامه

تنظیم Netscape mail 6.2

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Netscape mail 6.2 را باز نمایید . 2- از منوی Edit گزینه Mail & News Groups Account settings را انتخاب نمایید . 3- New Account را انتخاب نمایید . 4- گزینه ISP or email…

مشاهده ادامه