تنظیم permission در Directadmin

Resetting permissions and ownership on all DirectAdmin related system files اگر ownership و permission های سرور شما دچار مشکل شده است و با خطاهای 500 یا 403 روبرو می شوید وارد مسیر زیر شوید: 1 cd /usr/local/directadmin/scripts و دستور زیر را اجرا نمایید: 1 ./set_permissions.sh all در صورتی که می خواهید فقط پرمیژن های یک…

مشاهده ادامه

بازگردانی دیتابیس در SSH

Restore database in SSH برای بازگردانی دیتابیس از طریق ssh  شما باید backup  دیتابیس sql  را در اختیار داشته باشید. در صورتی که فایل شما zip  یا gz  می باشد باید ابتدا آن را extract  نمایید. دستور زیر برای بازگردانی backup  استفاده می شود: 1 mysql –u dbusername –p dbname < database.sql dbusername : نام…

مشاهده ادامه

نصب XML-php در Directadmin

Install Dom-XML in Directadmin برای نصب  XML و  XSL روی سرور بصورت زیر عمل کنید: 1 yum install libxml2-devel libxslt-devel libgcrypt-devel وارد مسیر زیر شوید: 1 nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php5 در صورتی که از SuPHP استفاده می نمایید وارد مسیر زیر شوید: 1 nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp/configure.php5 و خطوط زیر را به انتهای فایل اضافه نمایید: 1 2 3 4 –with-dom=/usr/lib/local…

مشاهده ادامه

تغییر IP سرور در Dierctadmin

How to change your server IP address برای تغییر یکباره تمام IP های سرور مانند رکوردهای DNS دامنه ها وارد مسیر زیر شوید: 1 cd /usr/local/directadmin/scripts و دستور زیر را اجرا نمایید: 1 ./ipswap.sh 1.2.3.4 4.3.2.1 بجای 1.2.3.4 باید IP قدیمی و بجای 4.3.2.1 باید IP جدید را وارد نمایید.

مشاهده ادامه

خطای Can’t connect to local MySQL server through socket

Can’t connect to local MySQL server through socket برای رفع این خطا ابتدا دستورات زیر را در ssh  وارد نمایید: 1 2 3 kill -9 mysqld killall mysqld /etc/init.d/mysqld start در صورت عدم رفع مشکل ابتدا از تمام دیتابیس ها backup  تهیه نمایید و سپس دستورات زیر را اجرا نمایید. توجه نمایید در صورت عدم…

مشاهده ادامه

تغییر پرمیژن توسط bash

Change owner with bash برای تغییر owner  تمام فایل های public_html  به owner  اکانت مورد نظر از bash  زیر استفاده می شود: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #!/bin/bash IFS=”$” cd /home ls /usr/local/directadmin/data/users/ | grep -v “root\|nobody\|mysql” | while read CUSER; do CPATH=$(grep “${CUSER}:x:” /etc/passwd | grep -v ‘:0:0:’ | head…

مشاهده ادامه