Wildcard *.domain.com

Wildcard *.domain.com در صورتی که شما دوست دارید تا دامنه هایی به شکل “هرچیزی . دامنه .کام ” anything.domain.com داشته باشید ، شما می توانید از این آموزش استفاده کنید . توجه کنید که نیاز است که سطح دسترسی ادمین داشته باشید . اگر می خواهید زیر دامنه های دیگری برای کار با داده های خود…