نحوه افزودن Include lines به httpd.conf

نحوه افزودن Include lines به httpd.conf نحوه افزودن Include lines اگر شما DA  را مجدد در یک باکس تصب کنید ( ./directadmin i ) ، فایل  /etc/httpd/conf/httpd.conf تان مجدد رونویسی می شود و از تمام داده ها خالی می شود . شما باید تمام Include lines ها را برای تمام کاربران بخوانید تا سایتهایشان نشان داده شوند…