نصب clamd در Directadmin

install calmd in Directadmin

ابتدا باید EPEL را نصب نماییم برای CentOS 6 64-bit از طریق دستور زیر نصب می شود:

1
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

پس از اتمام فایل زیر ایجاد می شود:

1
/etc/yum.repos.d/epel.repo

سپس دستورات زیر را اجرا نمایید:

1
2
3
4
yum install clamav clamd
/etc/init.d/clamd on
chkconfig clamd on
/etc/init.d/clamd start

برای update می توانید از دستور زیر استفاده نمایید:

1
/usr/bin/freshclam

برای تنظیم اسکن روزانه از مسیر /home  باید بصورت زیر عمل کنید:

 

1
2
3
4
#!/bin/bash
SCAN_DIR="/home"
LOG_FILE="/var/log/clamav/manual_clamscan.log"
/usr/bin/clamscan -i -r $SCAN_DIR >> $LOG_FILE

پرمیژن لازم به cron مورد نظر باید داده شود:

1
chmod +x /etc/cron.daily/manual_clamscan

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .