خطای در هنگام build سرویس exim

make[1]: Entering directory `/usr/local/directadmin/custombuild/exim-x.xx/build-Linux-x86_64′

در صورتی که هنگام نصب exim با این خطا مواجه می شوید. دستور زیر اجرا نمایید

1
yum install db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .