نمایش جزییات block devices ها در لینوکس

نمایش جزییات block devices ها در لینوکس امروز با دستور lsblk آشنا می شویم. 1. برای مشاهده لیست List block devices lsblk   خروجی مانند زیر اطلاعات پارتیشن ها و Raid را نمایش می دهد. 2. برای نمایش اطلاعات مربوط به تمام دستگاه ها lsblk -a   3. نمایش block size ها بر حسب byte…