مقایسه ipv6 و ipv4

مقایسه ipv6 و ipv4

قبل از هر چیز باید با مفهوم آی پی آشنا شویم یک آدرس پروتکل اینترنت که همچنین از آن به عنوان آدرس آی پی نیز نام برده می شود، یک مجموعه از اعداد است که برای برقراری ارتباط یک کامپیوتر در سطح اینترنت به دستگاه داده می شود. آدرس آی پی مقوله بسیار مهمی است،…