جستجو IP مهاجم هنگام DDOS در Cpanel

در صورتی که شما از نام دامنه ای که حمله روی آن در حال انجام است آگاه هستید از دستور زیر استفاده نمایید: [php] less /usr/local/apache/domlogs/DOMAIN | awk ‘{print $1}’ | sort | uniq -c | sort -n [/php]   به جای DOMAIN نام دامنه مورد نظر را قرار دهید. در صورتی که از نام…