خطای Got a packet bigger than max_allowed_packet bytes

Got a packet bigger than ‘max_allowed_packet’ bytes در صورتی در هنگام بازگردانی دیتابیس با خطای بالا مواجه شدید فایل my.cnf را ویرایش نمایید. 1 nano /etc/my.cnf و مقدار زیر را در آن قرار دهید. 1 max_allowed_packet=3000M توجه داشته باشید در ابتدای فایل باید عبارت زیر وجود داشته باشد. 1 [mysqld] در غیر این صورت آن…