مشکل در build کردن PHP

Error when build PHP اکثر خطاها در زمان build php  با استفاده از دستورات زیر برطرف می شود: ابتدا وارد مسیر زیر شوید : 1 /usr/local/directadmin/cutombuild و سپس دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 yum groupinstall ‘Development Tools’ yum update ./build update ./build rewrite_confs