مرجع عناصر HTML5

مرجع عناصر HTML5 فهرست کاملی از تگ های استاندارد موجود در HTML5 را به ترتیب حروف الفبا در جدول زیر مشاهده میکنید. برخی از این عناصر به تازگی اضافه و برخی دیگر نامناسب شناخته شده اند.   مرجع عناصر HTML5 مرجع عناصر HTML5  <!–…–> توضیحات را مشخص میکند <DOCTYPE!> نوع سند را تعیین می کند <a>…