مدیریت Service Monitor در Directadmin

Service Monitor in directadmin برای مشاهده وضعیت سرویس های سرور از داخل دایرکت ادمین می توانید از گزینه Service Monitor استفاده نمایید. برای تغییر در مشاهده و یا عدم مشاهده هر یک از سرویس ها باید فایل زیر را ویرایش نمایید. 1 /usr/local/directadmin/data/admin/services.status و وضعیت آن را بروی OFF تنیم نمایید.