رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’

Invalid command ‘suPHP_Engine’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration در صورتی که هنگام start سرویس Apache با این خطا مواجه می شوید: به مسیر زیر بروید: 1  cd /usr/local/directadmin/custombuild و دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 5 ./build update ./build clean ./build php n ./build…