محدود کردن سرویس FTP بروی IP در Directadmin

Restrict access to proftpd based on IP or reverse lookup value برای محدود کردن Ftp  در سرور برویIP  و یاDNS  باید فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 nano /etc/proftpd.conf و خط زیر را بصورت دلخواه ویرایش نمایید: برای IP  : 1 2 3 4 5 <Limit LOGIN> Order allow,deny Allow from 1.2.3.4, 5.6.7.8 Deny from…