فعال سازی query log دیتابیس در Directadmin

How to enable Mysql query log برای فعال سازی query دیتابیس فایل my.cnf  را ویرایش می نماییم: 1 nano /etc/my.cnf خط زیر را اضافه می کنیم: 1 log=/tmp/mysql.log برای فعال کردن slow-queri باید  خطوط زیر را اضافه نمایید: 1 2 3 slow_query_log=1    # (1 = on, 0 = off) slow_query_log_file=mysql_slow_query.log    # (optinal, file name, not…