فعال سازی HotLink Protection در Directadmin

hotlink protection in DirectAdmin برای این کار باید کد زیر را در .htaacess قرار دهید. 1 2 3 4 RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?yourdomain.com [NC] RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif|bmp)$ www.yourdmain.com/YOUR-ADDRESS [NC,R,L] این کد برای فرمت های jpg|jpeg|png|gif|bmp تعریف شده است. توجه نمایید به جای yourdomain.com نام دامنه خود و به جای www.yourdmain.com/YOUR-ADDRESS باید آدرس…