غیرفعال کردن دریافت پیغام های brute force

Disable Brute Force Notifications in Directadmin برای غیرفعال کردن دریافت پیغام های brute force در قسمت notification messages کنترل پنل direcadmin  می توانید فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf و خط زیر را اضافه نمایید: 1 hide_brute_force_notifications=1 در پایان سرویس directadmin  را restart نمایید: 1 service directadmin restart