چرا همه سهامداران به فکر سرخطی زدن هستند

چرا همه سهام داران به فکر سرخطی زدن هستند؟

خیلی وقت ها شنیده اید که باید برای خرید و فروش یک سهم سرخطی بزنیم و برای شما این سوال پیش می آید که چگونه در بورس سرخطی بزنیم؟ و اصلا سرخطی زدن چیست؟  ربات سرخطی زن چه کمکی به شرکت کنندگان در بورس می کند؟ اصلا چرا همه سهام داران به فکر سرخطی زدن…