بررسی Load Mysql در SSH

How to track MySQL Load ابتدا اطلاعات مربوط به user  super  مربوط به Directadmin  را استخراج می نماییم: 1 cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf دستور زیر را اجرا می کنیم: 1 mysql -u da_admin -p پسورد را وارد می نماییم. سپس با استفاده از دستور show processlist لیست فرایند های در حال اجرا فابل مشاهده و بررسی می…

مشکل در سرویس named

Named is running, but it’s not responding to requests گاهی سرویس named  فعال می باشد اما درخواست های ارسالی به سرور پاسخ دریافت نمی کنند. برای بررسی این مشکل ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید: 1 netstat -lnp | grep named در خروجی باید تمام IP  های سرور را مشاهده نمایید که به پروت 53…

خطای Got a packet bigger than max_allowed_packet bytes

Got a packet bigger than ‘max_allowed_packet’ bytes در صورتی در هنگام بازگردانی دیتابیس با خطای بالا مواجه شدید فایل my.cnf را ویرایش نمایید. 1 nano /etc/my.cnf و مقدار زیر را در آن قرار دهید. 1 max_allowed_packet=3000M توجه داشته باشید در ابتدای فایل باید عبارت زیر وجود داشته باشد. 1 [mysqld] در غیر این صورت آن…

خطای Message size exceeds maximum permitted

Message size exceeds maximum permitted  در صورتی که ایمیل شما برگشت می خورد و با پیغام بالا مواجه می شوید به این معنا می باشد حجم ایمیل ارسالی توسط شما از حجم تعریف شده در سرویس exim سرور مقصد بیشتر می باشد. این مقدار به طور پیش فرض در exim برابر 20Mb تنظیم شده است.…

رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’

Invalid command ‘suPHP_Engine’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration در صورتی که هنگام start سرویس Apache با این خطا مواجه می شوید: به مسیر زیر بروید: 1  cd /usr/local/directadmin/custombuild و دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 5 ./build update ./build clean ./build php n ./build…