آپاچی در حال اجراست اما پاسخ نمی دهد

Apache stops responding but is running موارد کوچکی است که موجب به وجود آمدن این اتفاق می شود : دلایل ممکن :  MaxClients روی مقدار بسیار کم را تنظیم شده است. اگر شما بیش از 800 ورودی VirtualHost (دامنه، زیر دامنه، SSL، و غیره) داشته باشید ، فایلهای ErrorLog ، فایلهای توصیفگر بیش از حدی را…