خطای usrliblibexpat.so could not read symbols File in wrong format

usrliblibexpat.so could not read symbols File in wrong format در فایل config  مربوط به  apacheسرور در مسیر : 1 /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.apache یا در صورت استفاده از suphp  : 1 /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp/configure.suphp خط زیر را اضافه نمایید: 1 “–with-expat=builtin” \ سپس دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 ./build clean ./build apache service httpd restart ./build…