خطای String ‘username_dbuser’ is too long

String ‘username_dbuser’ is too long for user name (should be no longer than 16) ممکن است هنگام بازگردانی backup  با خطای زیر مواجه شویم: String ‘username_dbuser’ is too long for user name (should be no longer than 16) به این معنا که تعداد کارکترهای نام user و نام database نباید از 16 کارکتر بیشتر شود.…