خالی کردن Cache حافظه RAM

باید مقدار 3 را در فایل drop_caches قرار دهید. echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches می توانید یک فایل با نام clearcache.sh ایجاد نمایید: [php] nano /root/clearcache.sh [/php] و عبارت زیر را در آن قرا دهید: [php]  #!/bin/sh  [/php]   [php]  sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches [/php] سپس فایل cron را برای اجرای مکرر آن ویرایش نمایید:…