تگ aside و کاربرد آن در HTML

تگ aside و کاربرد آن در HTML برچسب <aside> نشان دهنده یک بخش از صفحه می باشد که شامل محتوایی است که در حاشیه محتوای اصلی مربوط به آن قرار میگیرد و می تواند جدا از محتوای اصلی در نظر گرفته شود. تگ aside و کاربرد آن در HTML این بخش اغلب به عنوان ستون…