تگ abbr و کاربرد آن در html

تگ abbr و کاربرد آن در html تگ <abbr> برای نشان دادن یک مخفف استفاده می شود. این تگ اغلب با خاصیت عمومی title همراه خواهد بود که امکان ارائه عبارت کامل یک مخفف  را فراهم میکند . در صورت استفاده از تگ title  فقط از عبارت کامل مخفف باید استفاده کرد . هدف این…