تگ address و کاربرد آن در html

تگ address و کاربرد آن در html تگ <address> آدرس تماس با نویسنده یا مالک یک سند و یا یک مقاله را تعریف می کند. به مثل زیر دقت کنید : [php] <address> Written by <a href="mailto:webmaster@example.com">Jon Doe</a>.<br> Visit us at:<br> Example.com<br> Box 564, Disneyland<br> USA </address> [/php] اگر عنصر <address> در داخل عنصر <body>…