مشکل در سرویس named

Named is running, but it’s not responding to requests گاهی سرویس named  فعال می باشد اما درخواست های ارسالی به سرور پاسخ دریافت نمی کنند. برای بررسی این مشکل ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید: 1 netstat -lnp | grep named در خروجی باید تمام IP  های سرور را مشاهده نمایید که به پروت 53…