خطای ERROR TCP bind() error Address already in use

ERROR TCP bind() error Address already in use برای رفع این مشکل فایل clamd.conf را ویرایش نمایید. 1 nano /etc/clamd.conf عبارت 1 LocalSocket /tmp/clamd.socket را بصورت زیر تغییر دهید: 1 LocalSocket /var/run/clamav/clamd.sock و در نهایت: 1 /etc/rc.d/init.d/clamd start