به راحتی !

کافیست پلان مورد نظرتان را با توجه به منابع مورد نیاز وب سایتتان انتخاب کرده و کنترل پنل مورد نظر و وب سرور مورد نظرتان را انتخاب کنید،، سپس بر روی خرید کلیک کنید .

ما درخواست شما را بررسی میکنیم و سروری متناسب با نیاز شما و وب سایت شما به شما تحویل می دهیم .