بلافاصله پس از پرداخت هاست شما تحویل داده خواهد شد و اطلاعات برای شما ایمیل می گردد . اگر تا 30 دقیقه پس از پرداخت اطلاعات هاست را دریافت نکردید تیکتی برای بخش فروش وب داده در این رابطه ارسال کنید .