امکانات هر کدام از پلان ها بسته به انتخاب شما متفاوت هستند ؛ یکی چندین دامنه را ساپورت میکند ؛ دیگری دامنه اصلی همراه با تمام ساب دامنه ها را …

این تفاوت ها در جدول بالا مشخص شده اند و میتوانید تمامی موارد را مقایسه کنید .