هزینه ی هر صد گیگ هارد اضافه بر روی سرور مجازی SSD ایران ماهانه 20 هزار تومان می باشد .
هزینه ای پی اضافی بر روی سرور مجازی SSD ایران ماهانه 10 هزار تومان می باشد .
هزینه ی هر گیگابایت رم اضافی 15 هزار تومان می باشد .
هزینه ی هر هسته ی اضافی ماهانه 30 هزار تومان می باشد .
هزینه ی هر صد گیگ پهنای باند اضافی ماهانه 20 هزار تومان می باشد .