هزینه ای پی اضافی بر روی این سرور ها ماهانه 8 هزار تومان می باشد .

هزینه ی هر صد گیگ هارد اضافه بر روی این سرور ها ماهانه 15 هزار تومان می باشد .

هزینه ی هر گیگابایت رم اضافی 15 هزار تومان می باشد .

هزینه ی هر هسته ی اضافی ماهانه 20 هزار تومان می باشد .