از آنجایی که قرار داد وب داده با دیتا سنتر لیزوب در پایان هر ماه میلادی است ، هزینه ای که شما پرداخت میکنید هزینه ی روز های باقی مانده ماه کنونی + ماه میلادی آینده می باشد ، یعنی اگر شما 15 ام ماه میلادی اقدام به خرید سرور بکنید ، فاکتور ایجاد شده برای شما ، فاکتور 15 + 30 روز می باشد . 15 روز ماه فعلی و 30 روز ماه آینده برای شما فاکتور می شود .